Vilkår

Vilkår

Bruks- og avtalevilkår

Vestfold Bobillager er en tjeneste for lagring og oppbevaring av bobiler, campingvogner, båter (på henger), personbiler, veteranbiler med mer. Tjenesten drives av Vestfold bil og bobilsenter som er en avdeling av Gjermundsen Auto AS, org. nr: 929 617 215, Solkilen 3, 3118 Tønsberg.

Disse brukervilkårene er en avtale inngått mellom Vestfold Bobillager v/Gjermundsen Auto AS som tjenestetilbyder (Tjenestetilbyder / VBL / Gjermundsen / Vi / Oss / Utleier) og deg som leietaker (Leietaker, Kunde eller Bruker). Avtalen regulerer dine rettigheter og plikter som bruker av tjenesten, samt VBL sine rettigheter og plikter som tilbyder av tjenesten. Tilgang til og bruk av tjenesten er betinget av at du som bruker har akseptert disse brukervilkårene. Vi oppfordrer deg til å lese nøye gjennom og sette deg inn i de til enhver tid gjeldende vilkår, herunder også personvernerklæringen og øvrige betingelser for Tjenestetilbyder.

 

Leietaker

Tjenesten er gjort tilgjengelig for deg av Vestfold bil og bobilsenter. Booking av vinterlagring (med evt tilhørende tilleggstjenester) må gjøres på våre nettsider. En booking er først gjennomført når den er betalt i sin helhet og bekreftet av oss. Med tjenesten "vinterlagring" har du som kunde ikke tilgang til eget kjøretøy i lagringsperioden.

Vi forbeholder oss retten til helt eller delvis å overføre våre rettigheter og forpliktelser vi har overfor deg til et annet selskap. Dette vil kunne innebære at dine opplysninger blir overført til et annet selskap. Ved slik overføring vil du få forhåndsvarsel fra oss i rimelig tid.

Bestillings- og avtaleprosess

En rettslig bindende avtale mellom Leietaker og Tjenestetilbyder er opprettet så snart din booking er betalt og mottatt av oss. Så snart bookingen er registrert i våre systemer vil du få en e-postbekreftelse med kvittering. Vi tar forbehold om at bekreftelsen ikke kommer frem pga spam-filter eller andre forhold vi ikke kan kontrollere. Evt manglende mottak av bekreftelse er ikke å anse som et kontraktsbrudd.

Vi forbeholder oss retten til å avslå ethvert leieforhold uten videre begrunnelse.

Kansellering og endring

Kansellering eller endring av bestillingen må foretas skriftlig per e-post til lager@vestfoldbb.no. Vi gjør oppmerksom på at ved kansellering eller endring av bestilling kan Leietaker bli belastet ihht. følgende:

·        Kansellering senest 14 dager etter booking, og før kjøretøyet er innlevert: Kjøpesummen tilbakebetales. Administrasjonsgebyr kr. 500,- trekkes fra innbetalt beløp.

·        Kansellering senest 14 dager etter booking, og etter kjøretøyet er innlevert: Kjøpesummen tilbakebetales. Administrasjonsgebyr kr. 1500,- trekkes fra innbetalt beløp.

·        Kansellering etter 14 dager, og før kjøretøyet er innlevert: 50% av kjøpesummen tilbakebetales.

·        Kansellering etter 14 dager, og etter kjøretøyet er innlevert: ingen refusjon.

 

Ved kansellering oppfordres alle Leietakere til å gi oss beskjed i så god tid som mulig slik at vi kan tilgjengeliggjøre lagerplassen for andre Leietakere.

Det gis ingen retur eller refusjon på allerede bestilt eller montert utstyr.

Endring av dato for utlevering

Leietaker kan sende skriftlig søknad om endring av utleveringsdato. Tjenestetilbyder skal etter beste evne forsøke å imøtekomme leietakers ønske, men har rett til å avslå søknaden uten ytterligere grunnlag. Ved endring av utleveringsdato kan Tjenestetilbyder pålegge ekstra kostnad etter avtale med leietaker.

 

Priser og betaling

Betaling for leieperioden blir foretatt på bobil-lager.no med betalingskort (VISA, Mastercard etc) eller faktura via vår betalingsformidler Stripe (herunder Klarna) som oppfyller de strengeste sikkerhetskrav. Leietakeren betaler for hele leieperioden og eventuelle tilleggsprodukter og tilleggstjenester ved bestilling.

Bookinger som foretas i tidspunkter utenfor definert vintersesong belastes med ekstra leie per mnd, og etterfaktureres i tillegg til bookingpris.

De til enhver tid gjeldende priser er angitt på våre nettsider, og skal anses som en integrert del av denne avtalen. Alle priser er oppgitt inkludert merverdiavgift med mindre annet er uttrykkelig nevnt.

Våre utleiepriser og produkt- og tjenestepriser er i stadig endring og vi tar forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører, SSB konsumprisindeks, force majeure eller endringer i markedet. Ved vesentlige prisendinger (eller andre forhold som kan påvirke innkjøpspriser og tilgjengelighet på utstyr og varer) kan Tjenestetilbyder etterbelaste eller etterfakturere for produktet eller tjenesten etter avtale med Leietaker.

Etterbelastning kan trekkes automatisk fra brukerens oppgitte kredittkort. Hvis dette ikke er mulig, vil Tjenestetilbyder fakturere utestående beløp. Det vil da tilkomme et fakturagebyr og administrasjonsgebyr etter gjeldende satser.

 

Leieforholdets varighet

Leietaker velger selv start- og sluttdato for leieforholdet. Leietaker leverer kjøretøy og nøkler etter anviste instrukser senest på valgt dato for innlevering av kjøretøyet.

Leieforholdet anses som sluttført når kjøretøyet er parkert på avtalt lokasjon på Solkilen i Tønsberg på utleveringsdagen. Nøkler overleveres etter avtale.

 

Forsikring og egenandel

Forsikring er ikke inkludert i avtale, og leietaker skal, på tidspunktet for starten av leieforholdet, ha egen gyldig forsikring for kjøretøyet (minimum kasko forsikring).

 

Leietakers plikter og ansvar

·        Leietaker plikter å levere kjøretøyet normalt renholdt både utvendig og innvendig.  

·        All mat, drikke og søppel skal fjernes før innlevering.

·        Gassflasker skal fjernes før innlevering av kjøretøy som skal vinterlagres.

·        Leietaker plikter å ha egne forsikringer som dekker brann og tyveri (min kaskoforsikring).

·        Leietaker har selv ansvar for tilstanden til eventuelle batterier som er i kjøretøyet under leieperioden. Vår anbefaling er og lade opp og koble vekk batteri.

 

Rydding og renhold

Kjøretøyet skal alltid ryddes for mat, søppel og lignende før innlevering. Ved behov skal bilen rengjøres inn- og utvendig, og den skal minimum være «normalt rengjort» før innlevering. Kjøretøyet skal utleveres i samme stand som ved leieforholdets start.

Ved mangelfull rydding eller rengjøring kan Tjenestetilbyder motsette seg å ta inn kjøretøyet på lager, evt gi tilbud på rengjøring, vask etc.

 

Lading og batteristrøm

Tjenestetilbyder tar ikke ansvar for tilstanden på batterier som er montert eller på annen måte befinner seg i kjøretøyet under leieperioden. Tjenestetilbyder tar ikke ansvar for kostnader i forbindelse med eventuelle skader eller defekte eller skadede batterier uansett årsak.   

 

Lading ved bestilling av plusspakke

For kunder som har bestilt plusspakke vil vi vedlikeholdslade batterier hver 3 uke. Vi tar ikke ansvaret for batterier under lagring, da vi vet ikke noe om batteriets tilstand når bilen kommer inn. Med et normalt batteri og en bil uten strømtyver skal batteri normalt klare seg i 3 uker uten lading. Lading foretas kun fra bilens originale lader og kontakt, dvs at vi ikke går inn og lader bilbatteri noe mer enn hva ombord-lader gjør (ofte 3-5 ampere).

 

Bildedokumentasjon av skader og feil

Tjenestetilbyder vil ved innsjekk og utsjekk ta bilder av kjøretøyet. Slik bildedokumentasjon brukes for å kunne dokumentere evt riper, skader eller andre feil på kjøretøyet.

Egenandel ved skade følger leietakers egen forsikringsavtale. For skade eller ansvarstilfelle er Leietaker pliktig til å betale egenandelen. Tyveri, brann, hærverkskader og personskader skal uten opphold meldes til politiet.

 

Skadekontroll

Leietaker skal alltid sjekke kjøretøyet for skader og ta bilder av alle bilens sider både før innlevering og etter tilbakelevering. Leietaker er ansvarlig for å ha dokumentasjon av bilens stand med bilder av god nok kvalitet til å kunne dokumentere skader, riper og mangler før og etter et leieforhold. Unnlatelse av Leietakers plikt til å dokumentere bilens stand er Leietakers egen risiko. Leietaker er ansvarlig for skader som oppdages etter leieforholdet og som ikke er dokumentert før leieforholdets start av Leietaker.

 

Tjenestetilbyders plikter og ansvar

Dersom Tjenestetilbyder ikke oppfyller sine plikter etter denne avtalen kan Brukeren kreve at Tjenestetilbyder for egen regning retter mangelen dersom dette kan skje uten å volde Tjenestetilbyder urimelig kostnad eller ulempe.

 

Tjenestetilbyder påtar seg ikke ansvar for skade på eller tap av eiendom som Brukeren eller annen person har etterlatt, oppbevart eller befordret i kjøretøyet i leieperioden, eller etter tilbakelevering. Leietaker fraskriver seg retten til å gjøre krav gjeldende overfor Tjenestetilbyder for slike tap eller skader.

 

Tjenestetilbyder fraskriver seg ethvert ansvar overfor Brukeren med hensyn til tap av tid, penger eller annet som måtte oppstå av, eller ha forbindelse med leieforholdet utover ansvar beskrevet i denne avtalen. Erstatning for indirekte tap, så som driftsavbrudd, avsavn, tapt fortjeneste som følge av at et leieforhold faller bort eller ikke blir riktig oppfylt, eller tap som følge av skade på annet enn utleiekjøretøyet jfr. kriteriene som brukes i kjøpslovens § 67, kan kun kreves dersom Tjenestetilbyder har utvist grov uaktsomhet eller forsett.

 

Force Majeure

Dersom Tjenestetilbyder er forhindret fra å levere tjenesten eller en slik leveringsplikt blir urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet hvor partene ikke kan råde over den så som ekstremt vær, brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valutarestriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Tjenestetilbyder fritatt for alt annet ansvar.

 

Endringer i brukervilkårene

Tjenestetilbyder forbeholder seg retten til å endre brukervilkårene. De til enhver tid gjeldende brukervilkår er tilgjengelig på Tjenestetilbyders nettside. Ved vesentlige endringer i brukervilkårene vil Leietaker bli varslet med rimelig varsel. Ved å fortsette å bruke tjenesten etter at endringene har trådt i kraft, aksepterer du å være bundet av brukervilkårene. Dersom du ikke godtar endringer, plikter du å avstå fra enhver bruk av tjenesten.

 

Tvister og lovvalg

Brukervilkårene reguleres av norsk rett. Tvister som springer ut av brukervilkårene og som partene ikke løser i minnelighet skal behandles for norske domstoler med Vestfold tingrett som avtalt verneting.

 

Bobil Hotell - vilkår tillegg

 

Strømbruk

Det vil være kontakt tilgjengelig for lading og kjøleskap. Det vil monteres egne kontakter med 5 ampere sikring. Det er ikke anledning å benytte seg av andre kontakter enn din egen merkede kontakt.

 

Arbeid på egne kjøretøy

Det vil normalt ikke tillates at det arbeides/repareres på kjøretøy som har bobilhotell, men dersom reparasjonen er av en art som ikke kan medføre skader på bygg eller andre enheter så kan dette tillates, men arbeid som for eksempel polering og lakkering eller kjemikalie søl osv. er ikke tillatt. All arbeid inne i bil er tillatt. 

 

Parkering

Det er mulig å bytte plass med personbil når man benytter bobilen, men bil må da være normalt rengjort før parkering. Det er ikke tillatt og lagre andre gjenstander på plassen du leier.

 

Kansellering og endring

Kansellering eller endring av bestillingen må foretas skriftlig per e-post til lager@vestfoldbb.no. Det er 1 mnd. gjensidig oppsigelsestid + inneværende måned. Vi gjør oppmerksom på at ved kansellering eller endring av bestilling kan Leietaker bli belastet ihht. følgende:

•        Kansellering senest 14 dager etter booking, og før plassen er i bruk: Kjøpesummen tilbakebetales. Administrasjonsgebyr kr. 500,- trekkes fra innbetalt beløp.

•        Kansellering senest 14 dager etter booking, og etter plassen er i bruk: Kjøpesummen tilbakebetales. Administrasjonsgebyr kr. 1500,- trekkes fra innbetalt beløp.

•        Kansellering etter 14 dager, og før plass er tatt i bruk: 50% av kjøpesummen tilbakebetales.

 

•        Kansellering etter 14 dager, og etter plass er tatt i bruk: ingen refusjon.